logo    ZALAMIJA Eshop    Predaj malej záhradnej techniky a náhradných dielov VARI, AGZAT, MF 

 

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky


1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci urobením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU

2.1  Tovar je možné objednať nasledovným spôsobom:
a) prostredníctvom internetového obchodu www.zalamija.sk /  pomocou nákupného košíka.
b) e-mailom, zaslaním e-mailovej správy na info@zalamija.sk, v ktorej je nutné uviesť:

- meno a priezvisko

- adresu trvalého pobytu

- adresu doručenia tovaru

- tel. číslo ( najlepšie mobilné ), na ktorom je možné adresáta (príjemcu) zastihnúť

- ak je kupujúcim firma - je nutné uviesť IČO, IČ DPH a poprípade DIČ.

- predmet objednávky (tovar, produktové číslo výrobku a množstvo kusov)

 

2.2  Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás budeme samozrejme bezodkladne informovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam, ktoré platia na území Slovenskej republiky. Zároveň ak je to pre daný druh tovaru obvyklé tak aj so záručnými listami.

2.3  Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Záväzné potvrdenie objednávky a termínu dodania vám zašleme emailom, alebo potvrdíme telefonicky. Pred dodávkou, respektíve pri dodávke tovaru je kupujúci povinný uhradiť celú dohodnutú sumu za objednaný tovar. V prípade objednávky v pracovných dňoch Vám zašleme potvrdenie v deň uskutočnenia objednávky. V prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky najbližší pracovný deň po uskutočnení Vašej objednávky. O odoslaní tovaru budete taktiež informovaní e-mailom alebo telefonicky. V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme, samozrejme, kontaktovať. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky.

4) PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny sú uvedené v EUR a sú konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu stránky. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

4.1  Tovar je možné uhradiť hotovosťou priamo kuriérovi pri preberaní tovaru (pri dodávke tovaru na dobierku).

4.2  Tovar je možné uhradiť formou platby vopred na bankový účet predajcu na základe dokladu (Predfaktúry) od predávajúceho

UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.


5) STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent ceny tovaru.

6) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má v zmysle §12 zákona 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom na emailovú adresu info@zalamija.sk alebo písomne na adresu predajcu ZALAMIJA s.r.o., Mikszáthova 444/1, 990 01 Veľký Krtíš. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, číslo Vášho bankového účtu, druh tovaru, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent ceny tovaru.

Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky:

- Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii Kontakt.

 

Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

- Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

- Tovar musí byť nepoškodený

- Tovar nesmie byť použitý

- Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

- Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe

- Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu.

Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám.

V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

7) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Cena poštovného závisí od voľby spôsobu prepravy a od celkovej hmotnosti objednávky. Pri dodaní tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty a do hmotnosti 2 kg je účtované poštovné 4,00 Eur.

Pri väčšej hmotnosti balíka prípadne pri využití inej prepravnej spoločnosti Vám bude cena poštovného (vypočítaného podľa platného cenníka prepravcu) oznámená emailom alebo telefonicky.


8) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je spravidla od 2 do 14 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že objednaný tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať a dohodneme s vami individuálny termín dodania. Kupujúci sa zrieka práva žalovať, pokutovať alebo inak finančne či materiálne sankcionovať dodávateľa ( teda našu firmu ) za prípadné nedodanie tovaru, ktorý nie je skladom, a doba dodania bude dlhšia ako je uvedené v bode 8.

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu firmu. O reklamácii nás môžete informovať osobne, e-mailom, faxom alebo poštou. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,... ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka sa mimo iné nevzťahuje na vady:
a) vzniknuté bežným opotrebením pri jeho používaní
b) spôsobené nesprávnym použitím výrobku v rozpore s návodom na používanie
c) nesprávnym skladovaním

Spôsobené mechanickým alebo úmyselným poškodením

Postup pri reklamácii:
1) informujte nás o reklamácii osobne, e-mailom, faxom alebo poštou. Telefonické reklamácie ako je uvedené predtým nebudeme akceptovať.
2) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako pozáručná.
3) v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútený účtovať nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne informovať o stave reklamácie.

 

10) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.